Đọc hướng dẫn sử dụng hoặc quy định sử dụng để tin của bạn được đăng lên Tìm Việc Xanh miễn phí

+ Bài viết không được dính định dạng lạ, vì thế bạn dùng lệnh Ctrl + Shift + V để dán nội dung vào web
+ Bài viết không được kèm link out ra ngoài web